شاید فردا دیر باشد ؛ سخنی با خودمان

 

داوود سلیمانی

 

این یادداشت مخاطبش نه دولت است نه حاکمیت

و نه هیچ جریان و خط سیاسی و حزبی و نه …

فقط مخاطبش خودمانیم …ما مردم… و من خودم هم مخاطبم…

توسعه یافتگی و رشد قبل از نیاز به بنیه ی اقتصادی داشته باشد،

نیازمند تغییر رفتار و فرهنگ تک تک ماست.

شاید دیدن عکس العمل مردم ترکیه در برخورد با تحریم‌های آمریکا و مقایسه اش با رفتار خودمان ،

خود شاهد خوبی برای این مدعا باشد که رفتار مردم چگونه می تواند ملت و کشور را نجات دهد

و نه تنها موجب پیچیدگی و تورم و کاهش ارزش پول نشود ،

بلکه به اقتصاد مردم کمک کند.

پس رفتار توسعه یافته نیاز به آموزش و تربیت عملی دارد.

همه باید در این مسیر یاد بگیریم ، قبل از جامعه ی توسعه یافته،

ما آدم های توسعه یافته ای باشیم…همه چیز درست خواهد شد.

مقایسه ی رفتار های مردم در دو زلزله ی ژاپن و عکس العمل مردم در وضعیت بحرانی

، با زلزله ی کرمانشاه و وضعیت و عکس العمل مردم،

نمونه ی دیگری از توسعه یافتگی انسان قبل از جامعه است….

یاد بگیریم اول خودمان را توسعه بدهیم…جامعه خود توسعه می یابد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

2 thoughts on “شاید فردا دیر باشد ؛ سخنی با خودمان

Comments are closed.