نامه مردی از اقصای حصر

 

 

راه سبز امید

 

و جاء من اقصی المدینه رجل یسعی..

از نقطه ایی دوردست مردی دوان دوان خود را به‌ شهر رساند

و با صدای بلند گفت

ای مردم از موسی پیروی کنید و از فرعون اطاعت نکنید تا رستگار شوید. *قران کریم*

نامه کروبی به خبرگان رهبری

اتمام حجت به نظام استبداد دینی

و به ملت ایران برای ثبت در پیشگاه تاریخ است

تا آیندگان نگویند همه ایرانیان

از سر ترس و طمع و محافظه کاری

و فرصت طلبی و ذلت و زبونی در برابر دیو استبداد

دم فرو بستند و یک مَرد در میان آنان پیدا نشد

تا دیوار ترس و سکوت را شجاعانه بشکند.

امروز همه باید چون شیخ شجاع

زبانشان را بر سر نظام بیداد و استبداد دینی دراز کنند

و روزه سکوت را بشکنند

حتی میر حسین موسوی.

این تنها راه رهایی است.

نه آنکه یک نفر گوینده و بقیه شنونده باشند یا حرف او را واگویه کنند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما