میانه‌روها!! شبکه‌ سیاسی خود را تقویت کنیم

 

سعید برزین

 

محفل‌‌های دوستانه و غیررسمی در فرهنگ ایرانی سنتی دیرینه‌اند

دیدار میان دوستان، همکاران، اقوام و همسایگان است.

هفتگی، دور هم، و هر بار منزل یک نفر.

این محفل‌ها غیر رسمی و خودمانی‌اند اما

امر سیاست در آنها پیگیری میشود.

این سنت، فرصت خوبی برای میانه‌روها و اصلاح‌طلبان است

که جمع شوند و گفتگو کنند.

اخبار را بشنوند، درباره مسائل روز نظر بدهند، افکارشان را منظم کنند

و به جمع‌بندی و اجماع برسند.

چنین محفل‌های دوستانه

میتوانند میانه‌روها را قوی‌تر کنند

و از جمله روحیه سیاسی را زنده نگه دارند.

یا اینکه شخصیت‌های میانه‌رو را پشتیبانی کنند

و زمینه را برای حرکت بزرگتر آماده سازند.

ضعف تشکیلاتی از مشکلات مهم اصلاح‌طلبی است

و امروز بدنه تشکیلاتی آنها نظم بیشتر و صدای بلندتر میطلبد.

نیروهای افراط و تفریط، سیاست‌های حذفی و ویرانگر دارند

در برابر مشکلات خطرناک کنونی

میتوان شبکه‌ میانه‌روی را تقویت کرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما