فرزند احمد ، آن دیگری را رسوا کرد

 

 

مهردادشاکری

 

نامه مهم مهدی کروبی

به مجلس خبرگان رهبری

سند دیگری است بر آزادگی و آزادمردی فرزند احمد

فرزند احمد با منطق و درایتی مثال زدنی به نقد دلسوزانه

وآگاهانه مجلس خبرگان رهبری نشست

مجلسی که قرار بود ناظر بر اعمال رهبر باشد

نه غلام حلقه به گوش منصوب خود

کروبی در حصری ظالمانه با نگارش این نامه

کاری کرد کارستان

فریاد عدالت خواهی فرزند احمد

از کنج زندانی ۹ ساله زندان بان را رسوا

و زندانی را سربلند کرد

بصیرت را به رهبر بی بصیرت

و غلامان حلقه به گوشش گوشزد کرد

مصلحت کشور و مردم را به آزاد شدن

از زندان ترجیح داد

بازار مکاره نظارت استصوابی را به چالش کشید

حاکمیت قانون را به عنوان تنها راه نجات حاکمیت فریاد زد

شورای نگهبان و قوه قضاییه تحت امر رهبر

را با فریاد عدالت خواهی اش به سخره گرفت

از حنجره اش فریاد آزادگی زنان و مردان وطن پرست و آزادی خواه

تکثیر شد

فرزند احمد نماد روحانیت شیعی آگاه و بیدار و زنده است

فرزند احمد مردی است که در آستانه هشتاد سالگی اش

به اسطوره ای ماندگار

در تاریخ آزادی و عدالت خواهی تبدیل شد

فرزند احمد مردی است برای تمام فصول

سرت سبز و دلت شاد و نامت تا ابد جاودان

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما