تاریخ معتبر دوران معاصر را نوعا حدود ۶۰ سال بعد می نویسند

 

 

سید نادر آموزگار

 

مورخین در مورد عصر ما

به احتمال قوی قضاوتی به غایت منفی تر

از آن چه تاریخ نویسان

در خصوص تیره ترین عصر سلسله قاجار داشته اند خواهند داشت.

درست است که جمهوری اسلامی مثل قاجار ها

بخش هایی از خاک وطن را بر باد نداده،

و البته در این مورد هم با توجه

به ماجراجویی های نظامی

خطرناک رهبر چندان اطمینانی نیست پایان کار چه خواهد بود،

اما به نظر من سقوط شدید ارزش پول ملی

هم خفت و خاری کمتری از بر باد دادن بخش هایی از خاک وطن ندارد،

حالا تا نظر مورخین نسل بعد چه باشد.

اما میزان فقر و فاقه ملت

با توجه به درآمد های این دو حکومت در این دو برهه زمانی،

و مقتضیات سیاسی و اجتماعی

هر یک از این دو عصر

احتمالا کفه قضاوت را به نفع قاجار ها پایین خواهد برد،

حال عصر پهلوی که طبعا از قاجار ها هم در این موارد امتیاز بیشتری خواهد گرفت.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “تاریخ معتبر دوران معاصر را نوعا حدود ۶۰ سال بعد می نویسند

Comments are closed.