سناریو نویس ترکیه ای با یک مشت جان باخت

 

نگام ، بین الملل _ چاغین تورکر، سناریونویس معروف و نویسنده طنز ترکیه ای با یک مشت جان خود را از دست داد.

 

سارا آکالین

 

داستان از این قرار بود که او در یک مکان تفریحی با مشتری میز کناری مشاجره می کند و بعد از مشاجره او از محل جدا می شود.

اما فردی که با او مشاجره می کند دنبال سناریونویس راه افتاده و تعقیبش می کند و سپس دوباره وارد بحث و مشاجره می شوند که در این میان سناریونویس بر

اثر ضربه مشتی که به سرش وارد می شود به زمین افتاده و در خود می پیچد.

او در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفته و دو روز در کما بود و در نهایت جان خود را از دست داد.

اما نکته قابل توجه این است که در تحقیقات پلیس مشخص شد که فردی که به تورکر مشت زده و باعث مرگش شده، دوستش بوده است.

One thought on “سناریو نویس ترکیه ای با یک مشت جان باخت

Comments are closed.