آغاز محرم و استفاده ابرازی از مقدسات

 

 

ایراندخت فرخ پور

 

با شروع ماه محرم باردیگر شاهد یکی از بدترین و خطرناک ترین کارها

توسط گردانندگان امور به ویژه درهیئت ها هستیم

و آن استفاده ابزاری از عاشورا است

شعارها و مدیحه سرایی ها دیگر رنگ معنوی ودینی ندارد

و سیاست زدگی نمود کلیت جریان مراسم عزادری هاست

جریان تاریخ و رخدادهای تاریخی گرچه هرگز تکرار نمی شوند

اما شباهت دوران ها وانسانها گاهی موجب اشتباه دردرک انسان از تاریخ می شود

به گونه ای که گمان میکنند تاریخ تکرار می شود

و از آن جا که انطباق واین همانندی سیاسی در استفاده ابزاری از تاریخ

قدرتمندان را به سمت مقابله وتقابل در برابر یکدیگر می کشاند

اشتباه انطباق و درک تاریخی برای جامعه جبران ناپذیر خواهد بود

به ویژه در تاریخ اسلام و نگرش تقدس آمیز به آن نیز باید در نظر گرفته شود

از گذشته تا امروز افراطیون مذهبی و فرقه گرایان سودجو

هماره با تاریخ به بازی های سیاسی خود رنگ تقدس داده اند

و ای بسا افرادی که ناخواسته در فضای ملتهب اجتماعی

گرفتار بازی های صاحبان زر وزور وتزویر میشوند

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما