چهار اسوه صبر و استقامت این روزهای ایران ما

 

 

محمدامین هادوی

 

 

مگر می شود نامه آقای کروبی را خواند

و مردانگی اش را تحسین نکرد،

مگر می شود نامه آقای قدیانی را خواند

و شجاعتش را تمجید نکرد،

مگر می شود دفاع جانانه زهرا رهنورد از دختران و زنان کشور را دید

و مروتش را تجلیل نکرد ،

مگر می شود لبخند میرحسین در حصر را دید

و صبرش را تکریم نکرد،

این مؤمنان که سه تای آنان در حصر هشت ساله

و یکی زیر تیغ زندان است

آبروی ما هستند

قدر سرمایه هایمان را بدانیم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما