درتب وتاب دلار

 

 

یدالله اسلامی

 

نبض جامعه با بازار غیر رسمی دلار دچار تپش می شود .

مهم میزان مبادلات و خرید و فروش نیست

مهم نسبتی است که این افزایش در زندگی روزمره مردم بازی می کند .

تحلیل های بسیار از همه سو آرامش روانی را ازمردم می گیرد

و پراکندگی داده ها و اطلاعات و پیش بینی ها ؛ بستر ناامنی روانی را فراهم تر می سازد .

این که چرا به چنین موقعیتی رسیده ایم برکسی چندان پوشیده نیست

ولی اینکه چرا نمی شود این سرکشی دلاررا مهار کرد

شاید پوشیده مانده باشد

و نیاز به واکاوی دقیق تر وجدی تر دارد

درچنین تنگنا و بحرانی بایست دست به دامان کارشناسان زبده و توانایی شد

که به مدد دانش و تجربه می توانند به تدوین راهکارهای مناسب تر

برای برون رفت از این دشواری ها مدد رسانیده

و راه های اجرایی مناسبی را به دست اندرکاران اداره کشور عرضه کنند

درروزهای گذشته گروهی از اقتصاد دانان راه هایی را پیشنهاد دادند

و گویا بناست در روزهای آینده نیز به ترسیم راه های برون رفت از شرایط کنونی همت گمارند

ولی تنها نگاشتن و نوشتن ولی دیده و شنیده نشدن کارگشا نیست و نخواهد بود

خانه تکانی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت مهم ترین نیاز این روزهاست

هرچند که جز تغییر ریاست بانک مرکزی و برکناری وزیر اقتصاد

توسط مجلس برنامه ای منسجم و هماهنگ ارائه نشده است

ولی آن چه مهم است میدان داری سیاست در پهنه اقتصاد کنونی کشور است

و بدون ترسیم درست و برنامه ای راهبردی در سپهر سیاسی کشور

و راهکار مناسب در سیاست بین المللی و منطقه ای نمی توان چشم انداز روشنی را دراقتصاد ترسیم کرد

درشرایطی چنین سخت و دشوار بایست دست به دامان همه کارشناسان شد

و محفلی از همه توانمندان کشور آراست

و آن گاه برنامه ای برای هماهنگی و همراهی همه گروه های فکری وجریان های سیاسی تدوین کرد

و تغییرات معنادار در سیاست های داخلی و خارجی و نوع رابطه حاکمیت با مردم ساری و جاری نمود

که اعتماد مردم به برنامه های پیشنهادی افزون و امید آن ها به آینده بهبود یابد .

آن گاه می توان به گذر کم هزینه تر از این گردنه بحرانی امید پیدا کرد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما