مهاجرت‌طلبی‌های اخیر جوانان نشانه چیست؟

 

 

علیرضا شریفی یزدی

 

متاسفانه مطالعات اکتشافی ما طی بهار ۹۷ و اوایل تابستان امسال نشان می‌دهد

که ناامیدی اجتماعی در بین طبقه متوسط به ویژه قشر تحصیلکرده ما به‌ شدت افزایش پیدا کرده است.

در اوایل توافق برجام، یک امید اجتماعی در جامعه پمپاژ شد و شکل گرفت.

در حال حاضر دقیقا شرایط معکوس آن زمان را داریم

مهاجرت‌طلبی‌های اخیر مخصوصا در بین جوانان

نشان‌دهنده فراگیری نومیدی اجتماعی است.

این نومیدی به‌صورت زنجیره‌ درمی‌آید نوعی سرخوردگی اجتماعی را درپی دارد

که در نهایت می تواند به خشونت اجتماعی منتج شود.

رخدادهای اخیر در استادیوم های ورزشی،

خشونت ناشی از مطالبات متراکم اجتماعی و صنفی و کمبودهای منطقه‌ای و…

که در سال جاری شاهد بودیم

از مصادیق بارز تولید و گسترش خشونت جابه‌جا شده در سطح جامعه است

مصادیقی که اگر به هنگام برای آن تدبیری اندیشیده نشود

ممکن است انسجام و امنیت اجتماعی ما را مورد تهدید جدی قرار دهد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “مهاجرت‌طلبی‌های اخیر جوانان نشانه چیست؟

Comments are closed.