شعر سیاسی : شاعرِ شعرِ فوق بعد از این در امان است؟ ما نمیدانیم! / شروین سلیمانی

 

 

بیست سؤالی!

نان گران است؟ ما نمی‌دانیم
نرخِ جان است؟ ما نمی‌دانیم

گُردهٔ ما برای بعضی ها
نردبان است؟ ما نمی‌دانیم

سهمِ ملت فقط از این سُفره
استخوان است؟ ما نمی دانیم

در خبر گفت : “میم-الف” دزد است
چیستان است؟ ما نمی دانیم

گوسفندی که دکترا دارد
نکته دان است؟ ما نمیدانیم

شهرِ هِرْت است و دزد، همدستِ
پاسبان است؟ ما نمی‌دانیم

مش حسن از اداره ی گاوش
ناتوان است؟ ما نمی دانیم

راهزن ها شبیهِ هم‌هستند
این همان است؟ ما نمی دانیم

هر بلایی که میشود نازل
امتحان است؟ ما نمی‌دانیم

رُتبهٔ ما از انتها سوم
در جهان است؟ ما نمی‌دانیم

پای چیزی به جز منافعِ ما
در میان است؟ ما نمی‌دانیم

شاعرِ شعرِ فوق بعد از این
در امان است؟ ما نمیدانیم!

One thought on “شعر سیاسی : شاعرِ شعرِ فوق بعد از این در امان است؟ ما نمیدانیم! / شروین سلیمانی

Comments are closed.