واکنش مولاوردی به فشارهای وارده بر پروانه سلحشوری: امثال او به مجلس اعتبار می بخشند

 

نگام ؛ سیاسی _ دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پروانه سلحشوری در مقام ایفای وظایف نمایندگی، تاوان پایبندی به سوگند خود و پشت پا زدن به عافیت طلبی را می پردازد.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پروانه سلحشوری در مقام ایفای وظایف نمایندگی، تاوان پایبندی به سوگند خود و پشت پا زدن به عافیت طلبی را می پردازد.امثال او‌ با به جان خریدن انواع تهدیدها، توهین ها و تحقیرها به صندلی های سبز مجلس اعتبار می بخشند؛ به جای قدر دیدن و بر صدر نشستن، انگشت های اتهام به سمت آنان نشانه نرود.

One thought on “واکنش مولاوردی به فشارهای وارده بر پروانه سلحشوری: امثال او به مجلس اعتبار می بخشند

Comments are closed.