لغو روادید بین ایران و صربستان خوش خدمتی حکومت به سازمان مجاهدین خلق

 

مهردا شاکری

 

 

با لغو روادید بین ایران و صربستان

و هجوم ایرانیان به صربستان برای پناهندگی

از ایران

و هجوم پناهجوهای ایرانی مقیم ترکیهبه صربستان

به عنوان دروازه ورود به اروپا

از طریق قاچاق و همجواری صربستان با آلبانی

که کمپ اصلی سازمان مجادین خلق در آن کشور می باشد

و با توجه به نا آشنایی بسیاری از ایرانیان

با برنامه ها و شگردهای سازمان مجاهدین خلق

در جذب نیرو با سوء استفاده از منابع مالی

و تطمیع ایرانیان با پول و وعده زندگی بهتر

بسیاری از این پناهجویان ناخواسته

جذب سازمان مجاهدین خلق می شوند

سازمان مجاهدین خلق تا توانسته

با سوء استفادهاز حضور پناهجویان ایرانی در صربستان

عده بسیاری از آنان را به عضویت در این سازمانترغیب کند

هجوم روز افزون ایرانیان به صربستان

و عدم اطلاع رسانی وزارت امور خارجه

و دستگاه های امنیتیبه آنان

باعث شده استکه صربستان به عنوان بهشتی

برای جذب نیروهای سازمان مجاهدین خلق قلمداد شود

و خیلی ها ناخواسته و ندانسته با عضویت در این سازمان

نه راه پیش داشته باشند نه راه پس

 

 

نگام، ناگفته های ایران ما