نارضایتی گسترده در حزب الله لبنان از کمبود منابع مالی

 

 

مهرداد شاکری

 

 

با سخت تر شدن تحریم های امریکا بر علیه ایران

و عدم دسترسی سپاه به منابع مالی خود در خارج از مرزهای ایران

و وابسته بودن حیات سیاسی و اجتماعی حزب الله

به کمک های مالی ایران و کمبود شدید منابع مالی حزب الله

اعضاء حزب الله لبنان حتی در سطوح فرماندهی

از وضعیت بوجود آمده ناراضی می باشند

و ضمن وارد آوردن فشار بر سیدحسن نصرالله

برای تزریق پول به آنان

خواهان قطع همکاری حزب الله با ایران

و جایگزینی یکی از کشورهای منطقه

برای تامین منابع مالی خود به جای ایران می باشند.

به نظر می آید گسترش نارضایتی ها در بدنه حزب الله لبنان

در نهایت منجر به وارد آمدن ضربه های مهلک و غیرقابل جبران

به ایران خواهد گردید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما