فرصت طلایی روحانی برای احقاق حقوق مردم ایران در شورای امنیت سازمان ملل

 

 

رزمنده سبز اندیش

 

 

آنهایی که می گویند آقای روحانی نباید برود به آمریکا

ودرشورای امنیت شرکت کنند

درواقع نگران این هستند که او دراین میدان هم مانند برجام موافق وپیروزیهای بدست آورد.

ومردم بیشتر پی به توانمندی های او ببرند.

من اگردسترسی به آقای روحانی داشتم

از او در خواست می کردم که حتما و شجاعانه این سفر را انجام داده

و دراین میدان هم حضور داشته باشد.

آمریکای تحت ریاست جمهوری ترامپ امروزبیش از هرزمان لرزان شده

به واسطه همین ترامپ با یک ضربه کاری فرو خواهد ریخت

این فرد شخصیتی متعادلی ندارد،

او همانند احمدی نژاد فرد هوچی گری است.

درگفتگوی رو در رو هیچ چیزی برای گفتن ندارد

جز اینکه فقط بگوید ایران حامی تروریست است

او بر عکس آقای روحانی به هیچ وجه به زبان دیپلماتیک مسلط نیست

اما درمقابل دکترروحانی در این زمینه کاربلد و پخته ودر مسائل سیاسی آگاهی کامل داشته

و مسلط به گفتگوی دیپلماسی است

این یک فرصت طلائی برای ایران وشخص آقای روحانی است که شجاعانه اقدام کند

وازحق حقوق مردم کشورش که درسالهای متمادی توسط دولت آمریکا تضییع شده

به خصوص درمورد کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۳۲ برعلیه دولت مردمی مصدق.

و حمایت از صدام طی هشت سال جنگ

وبسیاری موارد دیگر دفاع کند

ودر مناظره ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد بین این دو رخ خواهد داد

پیروز میدان شده و هم چون سال گذشته افکار عمومی را همراه خود کند

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما