امام حسین ؛ نقطه قوت ما ایرانیان که از آن به درستی استفاده نمی کنیم

 

 

راه سبز امید

 

شاید بزرگترین نقطه قوت این ملت همین حب حسین باشد
ولی چه سود که در مورد این نعمت هم چون دیگرنعمتها کفران نعمت نموده
و از آن سوء استفاده کرده
و یک نقطه قوت بزرگ را به ضد خود تبدیل کرده ایم.
فبدلوا النعمه کفرا
ملتی که حب حسین داشته باشد
باید چون او آزاده و سرافراز و ستم ستیز و شجاع باشد
و با اقتدا به او نباید زیر بار زور و ننگ زندگی با ظالمان برود
و چون او سرلوحه زندگی اش باید این کلام مولایش باشد
که هیهات منا الذله.
اما هیهات که بر عکس این شعار جاودانه امام حسین
ملت ما همیشه زیر بار ظلم و زور یزیدیان و سربه زیر بوده است!
چرا؟
این کلام اوست که می گوید آدم بی دین باشد اما آزاده و سرافراز باشد
و اسیر ترس و ذلت پذیری و حب دنیا نباشد.
چون چنین آدمی نه دین دارد
و نه دنیا
و خسر الدنیا و الاخره است
و این بزرگترین خسارت است‌

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما