لزوم عدم تغییر در رویکرد آداب و رسوم قدیمی که شاید بتوان آن را رمز بقای ایران نیز دانست

 

 

ایراندخت فرخ پور

 

تاریخ بشر و زندگی انسان سرشار از تنوع و تکثر فرهنگ و آداب ورسوم است
و ایران کشور تنوع و تکثر است
به رغم تنوع جغرافیایی و تکثر قومی
وحدت هویت ایرانی در تعامل با یکدیگر شکل گرفته
و در برخی از آداب ورسوم
که از قرن های گذشته تا کنون به جا مانده
هم چنان برخی از آداب و رسوم نماد وحدت ملی است
این آداب و رسوم قدیمی که شاید بتوان آن را رمز بقای ایران نیز دانست
به مثابه رودخانه ای در مسیر حیات وزندگی اجتماعی ایران جاری است
و جنگ و صلح و قحطی و فراوانی و کین و مهر و خوشبختی و ادبار در جریان سیالش هضم و جذب می شود
بنا براین به نظرم کسانی که بدنبال تغییرات اجتماعی و فرهنگی هستند
اتلاف وقت وبیهودگی است که تصور کنند همه مشکلات اجتماعی وفکری در مبارزه با همه سنت هاست
زیرا برخی از این سنت ها افزون بر این که آرامش بخش و با معناست
شور وهیجان و مهر آفرین نیز هست
ولکن آن چه امروز در ایران بنام مراسم وسنت می بینیم
به ویژه مراسم عاشورا
از آن جا که در شرایط امروزین ایران
رویکرد حکومتی تغییرات عمده ای در آن بوجود آورده
به شدت نیازمند دگرگونی وتغییر است
چراکه سنتی بی ضرر و مفید و برآمده از فرهنگ عمومی
به نمایشی حکومتی تبدیل شده
که افزون بر ضررهای مادی
حتی مبانی معنوی فرهنگ عاشورا را نیز دگرگون کرده است

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما