چراغ سبز ایران به داعش برای کشتار

 

 

مهرداد شاکری

 

 

یکی از خبرگزاری های آمریکایی
خبری را منتشر کرد
مبنی بر نفوذ سایبری سپاه
به ارتباطات اعضا داعش با هم در ۲ سال گذشته
رصد کامل ارتباطات داعش در فضای مجازی و وب
چیزی نیست که بشود به آسانی از کنار آن گذشت
این نفوذ نشان از قدرت ایران در جنگ سایبری دارد
اما همزمان از یک حقیقت تلخ هم پرده بر می دارد
و آن اطلاع ایران از عملیات های تروریستی داعش
در گوشه به گوشه دنیا قبل از انجام آن می باشد
ایران با سکوت و عدم اطلاع رسانی
در مورد این عملیات ها ی تروریستی
و عدم آگاه سازی کشورهای مورد حمله
به نوعی با چراغ سبز نشان دادن به داعش
برای انجام عملیات های تروریستی خود
در تمام این جنایات شریک می باشد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما