آخرین شانس نجات ایران

 

 

راه سبز امید

 

 

برخی می گویند ما اشتباه کردیم که به روحانی رای دادیم.

ولی من می گویم ما اشتباه نکردیم.

ما باید آخرین تیر ترکشمان را هم می زدیم

و آخرین رای مان را هم می دادیم

تا آخرین تلاش مان برای نجات کشورمان

و آخرین شانس بقای خود را هم امتحان کرده باشیم؛

کردیم ولی نشد

و اگر رئیسی هم می شد بطور قطع از این بدتر می شد که بهتر نمی شد.

واقعیت این است که رهبری با سیاستهای خودکامه

و اشتباهات و مداخلات پایان ناپذیرش

در کار دولت و امور کشور

نظام را به مرحله بن بست و نقطه فروپاشی رسانده

و هیچ راه نجاتی نیست ،

تنها یک راه هست

انتظار فرج از نیمه سپتامبر کشم.

از دیدار احتمالی روحانی و ترامپ در نیویورک

و اعلام خاتمه دعوای ایران و امریکا

و بازگشت ایران به جامعه بین المللی

و نوشیدن جام زهری دیگر توسط رهبری.

هیچ راه دیگری نیست.

به جز این تنها یک راه دیگر هست

و آن اینکه هشتاد میلیون ایرانی مثل گوسفند قربانی خودخواهی و خودکامگی یک نفر شوند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما