سفارت خانه هایی که یکی یکی فتح می شوند

 

 

مهرداد شاکری

 

 

سفارت خانه هر کشوری در خاک کشور دیگر بخشی از خاک کشور مهمان محسوب می شود

هرگونه تعرض به سفارت خانه یک کشور تعرض مستقیم به خاک آن کشور محسوب می شود

در عرف بین الملل سفارت خانه ها از هر گونه تعدی و تعرض در امان می باشند

کمتر پیش می آید مردم یک کشور به سفارت خانه کشوری دیگر حمله کنند

اموال آن سفارت خانه را به آتش بکشند و پرچم آن کشور را از فراز سفارت خانه

به پایین پرت کنند و به آتش بکشند

اما سیاست های اشتباه ایران در خارج از مرزها و دخالت سپاه در امور داخلی کشورها

باعث شده خون مردم آن کشورها به جوش بیاید

نقض فاحش قوانین حقوق بشر و رفتار ظالمانه حکومت با مردم کشور در داخل و خارج

مزید علت شده تا تسخیر سفارت و به آتش کشیدن پرچم ایران کم کم به یک روال عادی و معمول تبدیل شود

از بصره تا پاریس و تا یونان این تازه شروع دومینوی اشغال سفارت خانه هایمان می باشد

ما سالهاست در منطقه و جان بذر نفرت و تفرقه می پراکنیم

و امروز باید از میوه درختی تناول نماییم که خود کاشته ایم.

سفارت خانه های کشورمان در کشورهای دیگر یکی یکی در حال فتح شدن می باشد

و براحتی به خاک و ناموسمان تعرض می شود

و ما جز سکوت هیچ حرفی برای گفتن نداریم

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما