فشار بر خانواده های زندانیان و فعالان سیاسی،یکه تازی اطلاعات سپاه در شکنجه

 

مهردادشاکری

 

روز به روز دارد حربه ها و نوع شکنجه های روحی و روانی و جسمی سازمان اطلاعات سپاه

برعلیه فعالان و زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بیشتر میشود

یک نفر را تحت عناوین امنیتی و سیاسی بازداشت می کنند

با ابزارها و روش های مختلف از وی یک اعتراف ساختگی می گیرند

در دادگاهی ناسالم و خالی از عدالت حکم های سنگین می دهد

و …

اما در روشی جدید اطلاعات سپاه با تحت فشار قرار دادن خانواده آن ها

باعث میشوند خانواده این عزیزان از آنان اعلام برائت کنند

میخواهند تا جگرگوشه خود را نفی کنی و خواهان اعدام فرزند خود شوی

این نوع شکنجه های روحی و روانی در نهایت به پیروزی سپاه

و مرگ عزیزان سیاسی محبوس منجر می شود

مرگی خود ساخته که دست آویزی شود برای رسانه های ریلی

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

 

One thought on “فشار بر خانواده های زندانیان و فعالان سیاسی،یکه تازی اطلاعات سپاه در شکنجه

Comments are closed.