حضور سعید مرتضوی در عزاداری عاشورا ، دهن کجی حاکمین به شهدای عاشورای ۸۸

 

 

مهرداد شاکری 

 

حضور سعید مرتضوی در مراسم عزاداری روز عاشورا در خارج از زندان

افشاکننده هویت اصلاح ناشدنی حاکمیت می باشد

سعید مرتضوی که در سال ۸۸ و با چراغ سبز بیت رهبری و راس حاکمیت

فجایع بزرگ کهریزک و عاشورای ۸۸ را پدید آورد

این روزها که خانواده های شهدای عاشورای ۸۸ همچون سال های گذشته

در غم مرگ غریبانه فرزندانشان به سر میبرند

دهن کجی حاکمیت بود به مردم

سعید مرتضوی نماد خودکامگی و دیکتاتوری حاکمیت می باشد

سعید مرتضوی و حضورش در خارج از زندان پیام روشنی است به مردم

حاکمیت از طریق سعید مرتضوی به مردم می گوید که هر زمان که اراده کنند

می کشند و به خاک و خون می کشند صداهای معترض و آزادی خواه را

سعید مرتضوی نماد مخالفت حاکمیت با آزادی و اصلاحات است

وی آیینه تمام نمای حاکمیت است که این روزها در خیابان ها جولان می دهد

و بی پناهی مردم ایران را با حضور منحوس خود در خیابان ها فریاد می زند

سعید مرتضوی هشداری است به مخالفان حاکمیت

تا بگویند مرگ درست کنار گوش شماست

 

 

نگام ،ناگفته های ایران ما