میر حسین رهرو راه حسین

 

راه سبز امید

 

 

منطق یزید این بود:

یا با من بیعت می کنی

و یا به من اعلام جنگ می کنی‌

و باید کشته شوی.

و منطق حسین هم‌ این بود :

با من کاری نداشته باش

من هم با تو کاری ندارم.

تو به دین خودت و من هم به دین خودم

اما یزید یا رای حسین را می خواست و یا سر او را.

و لذا به جز تن دادن به ذلت بیعت با فردی فاسد

و یا سر دادن به شمشیرها

راه دیگری در پیش پای حسین نبود

و به این سان او مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داد

میر حسین هم رهرو راه حسین است.

از او هم خواستند یا نتیجه انتخابات را بپذیر

و ساکت شو

و یا تو را به زور ساکت می کنیم.

و میر حسین هم چون یوسف به فرعون گفت :

زندان بهتر از ان چیزی است که از من می خواهید.

و لذا او را در حصر کردند

تا صدای اعتراضش شنیده نشود.

اما صدای او چون صدای حسین

در بلندای تاریخ طنین انداز است:

هیهات منا الذله.

پذیرفتن ذلت و حرف زور از من بعید است.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما