احتمال حمله نظامی مکرر در یک سال آینده به ایران / کریم عبداللهی

 

 

با اینکه در این دو سه ماه گذشته بحث این بود که جنگی بین ایران و آمریکا اتفاق نخواهد افتاد ولی شرایط و حرفها از طرف آمریکا بخصوص تلاش های جان بولتون و اعزام ناوگان بیشتر به خلیج فارس و مهمتر از همه اتهام آمریکا به ایران در عراق که هر اتفاقی در عراق برای اماکن و نیروهای آمریکای افتد از چشم ایران خواهیم دید یعنی میتوان دقیقا بهانه ای برای شروع جنگ حساب کرد.

با توجه به شرایط پیش آمده و فشارهای همه جانبه خیلی راحت میتوانند یکی از این گروه های طرفدار ایران را با پول خریده و برای حمله به منافع آمریکا در عراق تشویق کنند و چون آمریکا هم در این یکی دو ماه چندین بار در این زمینه به ایران هشدار داده که هر حمله به منافع آمریکا در عراق را از طرف ایران تلقی خواهد کرد دست آمریکا را برای حمله به ایران باز میگذارد .

مثل بهانه حمله شیمیایی از طرف دولت اسد در سوریه که ائتلاف به رهبری آمریکا چندین بار با موشک پایگاههای نظامی دولت سوریه را مورد حمله قرار دادند.

با در نظر گرفتن جمیع شرایط میتوان احتمال داد که در یک سال آینده حمله به ایران هر چند در حد شلیک تعدادی موشک به پایگاههای سپاه در داخل ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود.

امیدواریم مسئولین از بازی نظام بین الملل زیاد عقب نمانده و منتظر امثال جان کری و غیره نباشند…