آن چه در این چهار دهه بر سر ایران آورده اند

 

 

علی معصومی

 

رژیم شاه در پاسخ به اعتراضات ملی آماده اصلاح امور بود

بر خلاف امروز که کوچک ترین و مسالمت آمیز ترین اعتراض را

به شدید ترین وجه سر کوب می کنند

و اجازه اصلاح نمی دهند و کشور را به بن بست کشانیده اند

ایران عزیز ما را به کوبا و کره شمالی و منحط ترین دیکتاتوری روز جهان تبدیل کردند

امروزه معلوم شده ایران در حال اوج گرفتن و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی بود

و در مسیر درست در حال حرکت بود

و تنها از نظر آزادی های سیاسی و برگزاری انتخابات و دموکراسی در سطح پایینی بود

ولی رهبران انقلاب فقط سرنگونی و نابودی

بنیاد های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گذشته را طلب می کردند

و حاضر به گفتگو نبودند

حتی بعد از انقلاب شخصیتی مثل بازرگان را

که خواهان حرکت گام به گام بود را سرنگون کردند

و او را به اتهام لیبرال بودن هو کردند.

ارتش ملی را که با صرف هزینه های هنگفت تجهیز شده بود را مضمحل کردند

و تمام صنایع را از طریق ملی و مصادره کردن آنها نابود کردند

و تمامی روابط سیاسی خارجی را بهم زدند

اموال مردم عادی را مصادره کردند

و کشاورزی و صنعت و اقتصاد را نابود کردند

تمامی آزادی های اجتماعی و اقتصادی را تعطیل کردند

و یک فاجعه به تمام معنی را برای ایران رقم زدند

انقلاب جهل بر ظلم تعبیر ناقصی است

انقلاب یک فاجعه به تمام معنی بود

که بر سر مردم ایران فرود آمد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما