احترامی به بلندای تاریخ نثار لحظه لحظه وجودتان ای مدافعان راستین میهن

 

 

محمد حسین آهنین پنجه

 

دوستان  و شرافتمندان هشت سال دفاع  مقدس ،

احترامی به  بلندای تاریخ  نثار لحظه  لحظه  وجودتان

برای شما که هست تان را به تاراج گذاشتید

تا این خاک کهن و با تمدن بماند

محروم شدید از همه آن چه همانند سایر مردم  حق تان در زندگی بود ،

تا حق و حقیقت به مسلخ دونان نرود ،

گذشتید از آن چه نیازتان بود

تا عدالت در تیر رس همه قرار گیرد ،

آزادگی به خرج دادید ،

تا آزادگی و شرافت در این مرز و بوم نفسهایش به شماره نیفتد ،

جان و تن تان را تکه تکه کردید

تا مقاومت را به نسل فردا بیاموزید.ا

خلاق و انسانیت را در جای جای وجودتان درونی کردید ،

تا این واژه زیبا و با ریشه الهی در جامعه نخشکد .

این ها مختص باز ماندگان عصر حماسه بود

که مانده اند

و انان که رفتند

زیبایی و کمال را تا انتهای تاریخ باخود به حیاتی دیگر بردند.

تا این رسم از جوانمردی همیشه پایدار بماند .

تا ابدیت دوستتان دارم

و به عشق داشتن شما پاکان روزگار و جوانمردان نمونه افتخار می کنم.

هفته دفاع مقدس بر شما مبارک

 

نگام ، ناگفته های ایران ما