روحانی جور قاسم سلیمانی را هم کشید

 

 

میثم بازیاری

 

همین دیروز صبح بود که قاسم سلیمانی دوباره در نقش رامبوی ایرانی ظاهر شد

برای آمریکایی ها شاخ و شانه کشید

آنان را تهدید به سخت ترین ضربه ها کرد

در نقش وکیل مدافع حشدالشعبی و مقاومت اسلامی عراق سخن ها گفت

از انتقامی سخن به میان آورد که خود هرگز مرد آن کارزار نیست

در هیات یک قهرمان پوشالین خواست ترس به جان آمریکایی ها بیندازد

مناسبات بین المللی را نادیده گرفت

اما روحانی در قامت یک دیپلمات برجسته

از موضع صلح و دوستی و مهر با دنیا سخن گفت

روحانی در قامت ریاست جمهوری ایران

آن کاری را کرد که از وی انتظار می رفت

در مقابل دیوانه بازی های ترامپ از کوره در نرفت

آگاهانه سخن گفت و آگاهانه دولت آمریکا را تحت فشار گذاشت

دیشب روحانی جور ناسپاسی و جهل قاسم سلیمانی را هم کشید

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما