شعر سیاسی : اسب حیوانِ‌نجیبی ست ولی کاش نبود ؛ این الاغ است که معیارِ خودش را دارد / شروین سلیمانی

“سپیدار”

دِهِ ما گاو و علفزارِ خودش را دارد
مَردمِ خوب و بی آزارِ خودش را دارد

دوره ی غارنشینی به سر آمد، اما
دِهِ ما دغدغه ی غارِ خودش را دارد!

تپّه سازی یکی از شاخصه های اینجاست
تپّه آثارِ گُهربارِ خودش را دارد!

خبرِ راست و ناراست به هم مخلوط است
جارچی شیوه ی اخبار خودش را دارد!

آنکه می گفت به ما نان و چغندر بخورید
گَلّه و غَلّه و انبار خودش را دارد!

وصل بودن به دو جا، لازمه ی خوردن هاست
هر خری آخور و افسار خودش را دارد!

اسب حیوانِ‌نجیبی ست ولی کاش نبود
این الاغ است که معیارِ خودش را دارد!

سالها بعد به ریشِ خودمان می خندیم
فعلا این ریش خریدارِ خودش را دارد

خون شد از همهمه ی اَرّه به دستانِ حقیر
دلِ باغی که سپیدارِ خودش را دارد

تا زمانی که نفهمیم که باید فهمید
قصّه ی ما سَرِ تکرار خودش را دارد!