وظیفه نسل ما و نسل فردا

 

 

عیسی سحرخیز

 

“…نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است

در تلاش برای اصلاح رویه های قضایی

و سایر أموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد”.

این بخشی از توئیتی ست که “مهدی حاجتی” در پشتیبانی

از حق و حقوق دو شهروند شیرازی نوشته است.

گفته می شود نماینده شجاع ملت در شورای شهر شیراز ،به این دلیل بازداشت شده است.

این حرف حداقل سخن و اظهارنظری است که یک فرد،

آن هم نماینده در جهت اجرای مفاد قانون اساسی و انجام وظائف نمایندگی بزند.

به نظر می رسد که کمترین میزان حمایت از مهدی حاجتی

تکرار این عبارت او از جانب نسل ما و فردا، و به طور عام، دیگر شهروندان ایران باشد،

به ویژه رئیس جمهور، اعضای دولت، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا.

میزان مشارکت در این هدف مهم، می تواند معیاری برای شناخت سره از ناسره

توسط مردم باشد و رای ملت در انتخابات های پیش رو!

نگام ، ناگفته های ایران ما