گرانی افسار گسیخته با ما چه می کند ؟

 

 

یدالله اسلامی

 

گرانی افسار گسیخته و شرایط بد اقتصادی ؛

ویرانی زیر ساخت های اجتماعی ؛

تنش های منطقه ای ؛

هزینه های سیاست های منطقه ای و بین المللی

همه این ها را ما خواسته ایم .

روش مدیریت کشورر و ساختارهای سیاسی و اداری و اجتماعی نیز در همین زمره است .

این مایی که ظریف می داند و از آن گفته است و آن ما ؛ ما نیستیم

ولی تلاش برای خرید ارز و ذخیره طلا و مواد مصرفی و هجوم برای ثبت نام برای خرید پراید .

و حالا رب گوجه و…..

که به افزایش قیمت ها و دلال بازی دامن می زند

این را ما خواسته ایم

و این درست همان مایی است که مای ظریف نیست

ولی مای واقعی ماست .

تلاش برای خرید بیشتر و اندوختن بیشتر

و تنها به فکر خود بودن کار مایی است که واقعی است .

این از هیچ جای دیگری نیامده است .

رفتار این مای واقعی بسیار ویرانگرتر از رفتار آن مای از ما بهتران است .

سیاست های آن ما نقدینگی را به میزان ویرانگری رسانیده است

و ناتوانی در مدیریت منابع ارزی و رانت خواری را دامن زده است

و با مؤسسات پولی و مالی و بانکی بلایی سر کشور آورده اند

که از هیچ بیگانه ای برنمی آمد .

آن ما رابطه با دنیا را به گونه ای سامان نداد

که زندگی این ما بهبود یابد

و رفتار این مای در میدان چنان است

که خود را در دام های فراوان می تند

که راهی برای رهایی هم باقی نماند . .

امروز این ماست که برعلیه ماست

درست است رفتار این ما ناشی ازرفتار آن مایی است که ظریف گفته است

ولی این دو ما همانند دو لبه قیچی علیه خود ما عمل می کند

آن ما گوش شنوایی برای حل مشکل ندارد

و این ما نیز از ترس مرگ به خودکشی روی می آورد

حالا ما مانده ایم که ازدست ما به کجا روی بیاوریم ؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما