لشکر کشی خامنه ای در ورزشگاه آزادی

 

 

مهرداد شاکری

 

حضور رهبر ایران در ورزشگاه آزادی قطعا با حاشیه های فراوان همراه خواهد بود

امروز خامنه ای نیاز به یک لشکرکشی صد هزار نفره در تهران دارد

اگر چه این لشکرکشی و سان نظامی قرار بود در یکی از استانهای جنوبی کشور اتفاق بیفتد

اما تصمیم سران سپاه و اطلاعات رهبری در آخر منجر به دیدار رهبر ایران و حامیانش در ورزشگاه آزادی گردید

قطعا خامنه ای امروز از موضع ضعف صحبت نخواهد کرد

از نوشیدن جام زهر در انظار عمومی خبری نیست

خامنه ای امروز به ورزشگاه آزادی میرود تا به آتش به اختیارهایش دستور آتش بدهد

دیدار امروز خامنه ای و بسیجیان می تواند سرآغاز فصل نوینی در سرکوب مخالفان داخلی باشد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما