ورزشگاه آزادی یا پادگان رهبری

 

 

مهرداد شاکری

 

گردهمایی بسیجیان و دیدار آنان با رهبر ایران در ورزشگاه آزادی

قطعا آب پاکی بود که سپاه و بیت بر روی دست مردم ایران ریختند

حضور زنان بسیجی در این همایش و درکنار مردان بسیجی

حضور نظامی آنان را در بین مردم تثبیت خواهد کرد

دیروز خامنه ای با تبدیل ورزشگاه آزادی به پادگان نظامی

پیامی روشن به مردم ایران داد

مردم ایران باید بعد از این به جای حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها

به پادگان شدن اماکن ورزشی و سان دیدن های نظامی از زنان بسیجی عادت کنند

ورزشگاه ها پادگان می شوند

و زن ومرد در کنار هم آموزش تحجر و سرکوب کردن مخالفان می بینند

کسی هم از حضور آنان در کنار هم گله مند نمی شود

و فریاد واغیرتا سر نمیدهد

زن و مرد در تفکر خامنه ای میتوانند درکنار هم باشند بی هیچ اشکال شرعی

اگر بخواهند به رواج استبداد  کمک کنند

استبداد دینی مد نظر خامنه ای زن آگاه و جامعه آگاه نمی خواهد

تفکر وی زنی می خواهد تروریست پرور

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما