کینه و ظلم دمادم علیه نسرین ستوده

 

 

عیسی سحرخیز

چهار هفته ای می شود که نسرین ستوده را حبس زندان در زندان کرده اند

و فرزندان از دیدار مادر محرومند!

یکشنبه روز ملاقات بند زنان بود.

١۵ مهر ماه اعضای خانواده این وکیل شجاع

طبق معمول دیگر زندانیان برای ملاقات با ستوده به زندان اوین مراجعه کردند.

آن ها با ناباوری دریافتند، نسرین ستوده هنوز ممنوع الملاقات است!

گزارش شده وقتی این افراد به دفترمعاون زندان مراجعه کردند

و معترض این روند غیر قانونی شدند،

معاون زندان إظهار داشت، نامه دادستانی در مورد ممنوع الملاقاتی خانم ستوده کماکان به قوت خود باقی است!

خانواده نسبت به این نامه اعتراض کرده و آن را خلاف قانون دانستند و

بر ضرورت دیدار با نسرین ستوده پافشاری کردند،

اما بجای رسیدگی به خواسته قانونی و حق و حقوق شان،

تهدید به بازداشت شدند و به ناچار بازگشتند

 

نگام ، ناگفته های ایران ما