هجوم باندهای موادمخدر سپاه به اروپا

 

 

مهرداد شاکری

 

 

کشف بزرگترین محموله هروئین در مرز ایران و ترکیه

خبری است که قطعا بعد از این بارها تکرار خواهد شد

سپاه با قرارگرفتن در تنگناهای مالی و اقتصادی

تمام توان اقتصادی خود را به کار خواهد بست

تا از تجارت سیاه مواد مخدر به بهترین شکل استفاده نماید

کشورهای اروپایی بزرگترین مقصد محموله های ترانزیتی موادمخدر سپاه خواهند بود.

سپاه با گسترش تجارت مرگ می کوشد

به منابع مالی جدید و بیشتری دست پیدا نماید

جوانان اروپایی بدون شک بزرگترین قربانیان تجارت سیاه و شوم سپاه خواهند بود

باید منتظر فروپاشی جوامع اروپایی با دست های آلوده سپاه باشیم

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “هجوم باندهای موادمخدر سپاه به اروپا

Comments are closed.