احمد آقا تحریک نکن!

 

 

عیسی سحرخیز

 

 

دوست عزیز جناب پورنجاتی یادداشتی نگاشته و به نمایندگان مجلس دهم تذکر داده که دل غمین ندارند که با پیامک تهدید می شوند، چون همتایان آن ها

در مجلس ششم با کلت تهدید می شدند!

احمد آقای طناز به ساکنان جدید خانه ملت یادآور شده است که “شما به دوران متمدنانه ی این جانوران مقدس رسیده اید که به جای تهدید حضوری با کلت،

پیامک می فرستند، عزیزان برادر..!”

درست است که آن زمان کلت حرف اول و آخر را می زد و سعید حجاریان، مدرک زنده و حاضر آن دوران است، اما باید توجه داشت که تهدیدهای این روزها

هم تنها در پیامک خلاصه نمی شود و در پارچه نوشته ها و شعارها، بردن به “استخر” و “سونا” برای خوراندن “آب فراوان” و دادن “مشت ومال” از لوازم کار

است.

همین دیروز بود که خانم سلحشوری نماینده شجاع مجلس خبر داد : ” از دیشب هم فحاشی و نفرین و پیام های تهدید به مرگ شروع شده…”.

خلاصه این که این “جانوران مقدس” اگرچه برای تهدید کردن به خودشان زحمت نمی دهند و “شرف حضور ” پیدا نمی کنند، اما در زمان “اقدام” نه تنها حاضر

می شوند و “قمه” و “کلت” خود را نشان می دهند، بلکه تیغ می کشند و زخم می زنند یا “گلوله” سلاح شان را در عضوی از بدن جای می گذراند!

احمد آقا، در این شرایط که عده ای حاضر یراق هستند و آماده “رقص مرگ”، چه ضرورتی دارد که سازش را ما بزنیم و بیهوده تحریک شان کنیم تا فردا روزی

بگویند : دیدید که تنها حرف نمی زنیم و تهدید نمی کنیم، اهل اقدام و عمل هم هستیم”!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما