کره زمین ، جهنم سبز / کریم عبداللهی

 

 

انسانها چه جهنمی برای خودشان ساخته اند.

یعنی واقعا همه این جنایت ها و کشت و کشتارها به خاطر پول و قدرت بیشتر است؟

عمق فاجعه را نگاه کنید فقط به خاطر پول و قدرت سر میلیونها هم نوع خود را میبرند.

بعد هم میگویند انسان تنها موجود عاقل هست بقیه موجودات وحشی هستند و از روی غریزه کارها را انجام میدهند.

متوجه نیستند هیچ انسانی بیشتر از یک دوره کوتاهی زندگی نمیکند یا بیشتر از یک حیوان نیاز مادی ندارد ولی باز میکشند و میکشند تا

سلطه خود را بیشتر و بیشتر گسترش بدهند و اصرار دارند که همه باید خدای که آنها ساخته اند پرستش کنند و چون خودشان را

سخنگوی بهترین خدای روی زمین میدانند پس حق هم با آنهاست.

پس روز به روز خدایانی ساختند و دیوارهای کشیدند و پرستش گاههای ساختند و پرستش کردند و دیگران را به زور وادار به پرستش

خدای خود کردند و کسی هم خدای آنها را پرستش نکرد تکفیر کردند و باز کشتند و کشتند و کشتند…

از انسان از این موجود ناآگاه و بی سرپناه، مسیحی و مسلمان و یهودی و غیره و غیره ساختند و هزاران گروه و دسته بندی ایجاد کردند و

جنگها راه انداختند و باز کشتند و کشتند و خونها ریختند و خانه ها خراب کردند تا باز بیشتر و بیشتر حکومت کنند و جالب اینکه باز به

اسم خدایان هم حکومت کردند غافل از اینکه با این ادیان و دسته بندی ها نه تنها کل بشریت بلکه خود خدا را هم به زنجیر کشیدند و

حتی خدایان را در مقابل هم قرار دادند طوری که دیگر حالا حالاها هیچ کاری نمیتوان کرد مگر اینکه تمامی بشریت حقیقت موضوع را

درک کنند و از این حقارت رهائی پیدا کنند …

همان رهبران دینی که میگفتند خدا گفته زمین مرکز دنیاست نمیدانستند و هنوز هم نمیدانند که میلیاردها، میلیارد کهکشان وجود دارد و

هر کهکشانی میلیاردها منظومه شمسی و ستاره و سیاره دارد که حداقل در هر منظومه شمسی یک سیاره ای هست که شرایط زیست

محیطی در آن فراهم هست.

جای هیچ شک و شبهه ای نیست که میلیاردها و میلیاردها موجودات زنده و انسانهای دیگری در آنها شکل گرفته اند، حیات یافته اند و رشد

کرده اند البته بسته به فاصله زمانی شکل گیری منظومه های شمسی و ستاره ها و سیاره ها میتوان گفت که احتمال دارد تعدادی از آن

کرات خیلی پیشرفته تر از کره زمین باشند و تعدادی هم که تازه شکل گرفته اند و شرایط زیست تازه فراهم شده در مراحل اولیه و بدوی

زندگی باشند ولی قطعا میلیاردها سیاره و ستاره ای هست که دارای حیاط هستند و چون فاصله ها به میلیاردها سال نوری میرسد حداقل

فعلا امکان ارتباط بین این کرات نیست.

در آینده نه چندان دور که انسانها بتوانند با سیارات دیگری در منظومه های دیگری ارتباط برقرار کنند خیلی عجیب و جالب خواهد بود و

به این همه حماقت خواهند خندید که انسان با خودش چکارها که نکرده است و شدیدا از کرده خود پشیمان خواهند شد که چقدر آدمهای

ساده ای بودند و چه اشتباهاتی مرتکب شده اند. یکی از هزاران سیاره قابل سکونت را با ندانم کاری و حرص و طمع برای خود به جهنم

تبدیل کردند تا بهشت را بعد از مرگ جستجو کنند…

One thought on “کره زمین ، جهنم سبز / کریم عبداللهی

Comments are closed.