گورخرها و عملیات زنده گیری!

تلفات عجیب در عملیات زنده‌گیری ۱۰ گورخر. هدف زنده‌گیری  ١٠ رأس گورخر بود تا به زیستگاه تازه منتقل شوند. از این ١٠ رأس یک رأس ابتدای عملیات تلف‌شده و ۴ رأس حین انتقال به پارک ملی. از این ۴ رأس، دلیل مرگ ٢ رأس از آن‌ها هم «اصابت سر حیوان به دیواره‌های جانبی جعبه حمل گورخر» عنوان شده! البته تاکید شده تلف‌شدن گورخر‌های دیگر که بعد از عملیات زنده‌گیری بوده است.

کارتون از بهنام محمدی

One thought on “گورخرها و عملیات زنده گیری!

Comments are closed.