دانه پیش چه کسی شکایت برد وقتی قاضی خودش مرغ است!

 

 

سهراب سهیلی

 

سخنگوی قوه قضائیه: متهمان فراری به کشور بازگردانده خواهند شد!

دزدی در ایران همچون بازی گلد کوئیست است

شبکه ای پیچیده از دزدی که اگر وارد این بازی بشوید،

خارج شدنش کار سهلی نیست.‌

نه تنها خارج شدن از این سیستم فاسد کار آسانی نیست

بلکه برای ماندگاری بیشتر باید آدم بیشتری هم وارد بازی کنید.

این بازی زمانی از بین می رود که روسای آن به پایین کشیده شوند.

حال قوه قضائیه که هم در راس است و هم لباس عدالت بر تن کرده است

می گوید باید متهمان اقتصادی به کشور بازگردانده شوند.

متهم اصلی اصلا جایی نرفته است،

اصلا چه نیازی به فرار دارد وقتی خودش طراح این بازیست؟

کسی فرار می کند که دستش به جایی بند نیست!

ایران کی رنگ عدالت به خود خواهد دید وقتی ناعادل ادعای عدالت دارد؟

وقتی قاضی القضات معنای قضاوت را نمی داند؟

خاوری و امثالهم فرزندان نامشروع این عدالت خانه قلابی هستند؛

آیا بازگرداندن امثال خاوری عدالت را حکمفرما می کند؟

یا فقط ظاهر را مشروع جلوه میدهد؟

آیا اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی و یا در جاهای دیگر،

ملت را از ارتکاب چنین جرائمی بر حذر می دارد؟

وقتی دستور دهنده حکم خودش عامل اصلی چنین جرائمی است

آیا باور به اینکه عدالت اجرا خواهد شد پندار بیهوده ای نیست؟

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما