شاخ و شانه عربستان برای ترامپ

 

 

مهرداد شاکری

 

خبرگزاری العربیه که به عنوان سخنگوی مقامات عربستان بیانگر دیدگاه ها و نظرات هیات حاکمه عربستان می باشد

در یادداشتی تامل برانگیز و پس از رسوایی عربستان در قتل جمال خاشخچی

و در هراس از عکس العمل امریکا نسبت به این ترور فاجعه انگیز

با اتخاذ تاکتیکی هجومی و برای جلوگیری از اقدام امریکا بر علیه عربستان

امریکا را تهدید به نزدیکی با ایران و خرید تسلیحات از روسیه نمود.

عربستان با تهدید امریکا مبنی بر رساندن قیمت نفت به ۲۰۰ دلار در هربشکه

و فسخ قراردادهای نظامی فیمابین خود و عدم خرید تسلیحاتی از امریکا

راه را بر هر گونه اقدام امریکا بر علیه خود بست

ذهن معامله گر ترامپ قطعا چشم بر جنایت عربستان خواهد بست

حقوق بشر دیگر معنای واقعی در جهان منفعت طلب امثال ترامپ و آل سعود ندارد

باید به حال دنیای امروز خون گریه کرد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما