شباهت عربستان و ایران در گم کردن سرنخ!

 

 

سهراب سهیلی

 

پادشاه سلمان و ولیعهدش محمد بن سلمان

که علت اصلی کشته شدن جمال قاشقجی هستند

اکنون که با فشار بین المللی رو به رو هستند

در پی سرپوش گذاشتن بر واقعیت با مبرا کردن خود از واقعیت قتل قاشقجی

و مقصر دانستن یک ژنرال ارشد در ارتش این کشور هستند

بن سلمان که بسیاری از متحدان اروپایی خود را در معرض از دست دادن می بیند

به این نتیجه رسیده است که مرگ قاشقجی را بپذیرد

اما با فرار خود از ماجرای قتل او!

این قصه ی آشنایی است که چند سال قبل در ایران ما هم رخ داد.

مقامات حاکمیت کشور نیز در مقصر دانستن دیگری

و شانه خالی کردن از مسئولیت ید طولایی دارند.

وقتی گند فساد و قتل بالا می آید،

حاکمیت خوب می داند

آدمهای دسته چندم را علت جلوه دهد

و آنها را رسانه ای کند تا خطای خود را بپوشاند!

خودکشی سعید امامی، اعدام فاضل خداداد ، مه آفرید خسروی و اعدام قریب الوقوع سلطان سکه

تنها چند مثال اندک از این بر هم زدن صحنه هستند.

 

نگام،ناگفته های ایران من