عکس طنز روز : آقای رضا پهلوی ، شما امید ۸۵ میلیون ایرانی هستید!!! / حسین رزاق

شوی تلویزیونی با شازده‌ی پهلوی بود و عده‌ای هم حاضر .
یکی بلند شد و گفت: آقای رضا پهلوی ، شما امید ۸۵ میلیون ایرانی هستید!!!
حاضرین کف زدند.

باد معده امانم را برید….

 

عکس طنز روز : آقای رضا پهلوی ، شما امید ۸۵ میلیون ایرانی هستید!!!

 

کاری از : حسین رزاق

✍️ دیدگاه شما 🙏