اندر فواید مطالعه‌ / کریم عبداللهی

 

 

.. خیلی ها در جوامع جهان سوم حتی معنی و مفهوم مطالعه را نمیدانند و نقش مطالعه در زندگی خصوصی را مطلقا

متوجه نمیشوند .

حداقل فایده مطالعه، خود سانسوری فرد است کسی که اهل مطالعه باشد نمیتواند به حقوق دیگران تجاوز کند،

نمیتواند دزدی کند، نمیتواند دروغ بگوئید، مطلقا نمیتواند ریاکاری و چاپلوسی کند، از خرافات و عقاید خرافی و …

دوری میکند خیلی راحت به کسی تهمت نمیزند و در مورد کسی به دروغ قضاوت نمیکند، به حق و حقوق شهروندی

و قانونی خود آگاه است پس آدم ترسویی هم نیست و با شجاعت و علم به قوانین برای حقوق قانونی خود مبارزه

میکند چون معنی و مفهوم واقعی آزادی و برابری بخصوص ارزش والایی آزادی را میداند پس سرتاسر عمر برای به

دست آوردن رهائی و آزادی واقعی مبارزه میکند. و هزاران مورد دیگر…

ولی چون اکثر افراد جوامع فواید علم و مطالعه را نمیدانند و یا با اخذ مدرک اشتباه میگیرند پس بدتر دچار غرور

کاذب شده و چون نمیدانند که نمیدانند خود را برتر از دیگران می شمارند و هزاران بلا سر ملت و کشور میآورند …

امروزه شما فکر کنید تمامی مسئولین کشور ما مثل مسئولین کشورهای اروپای، آمریکا، هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و …

در دانشگاههای معتبر دنیا تحصیل کرده بودند ببینید کدام یک از این مسائل و مشکلات را داشتیم…

(( دانا نادان را میفهمد چون خود زمانی نادان بوده است ولی نادان دانا را نمیفهمد چرا که هرگز دانا نبوده است. ))

پس خیلی سخت است تا بفهمانی که نمیفهمند و چون نمیفهمند فکر میکنند بدون علم و مطالعه میتوانند کشور و

مردم را اداره کنند یا آباد کنند. در صورتیکه نمیدانند بدون داشتن یک جامعه و بخصوص مسئولین با سواد و اهل

مطالعه، مقدور نیست و نمیتوان به پیشرفت و توسعه پایدار رسید.. آب در هاون کوبیدن است. …

✍️ دیدگاه شما 🙏