روزی که زنان به صورت نیم بند در ورزشگاه آزادی به بخشی از مطالبات خود دست یافتند

 

 

امیر هدایتی تالشی

 

 

 

به نظر نگارنده سطور صرف نظر از اینکه امروز حضور نیم بند خانمها

در ورزشگاه صد هزاری نفری گزینشینی بود و یا اختیاری

به چند دلیل باید آنرا به فال نیک گرفت

نخست اینکه مقاومت و پیگیر مستمر حقوق حقه خود در چند دهه گذشته

در نهایت در روز ۱۹ آبان ماه ۹۷ به ثمر نشسته

و به همین دلیل باید انرا به فال نیک گرفت

دوم اینکه به دلیل اهمیت این مطالبه بانوان

باید این روز را به عنوان روز احقاق حقوق حقه خود

بنام روز (حق گرفتنی است نه دادنی )

در تقویم سالانه ثبت کرد

تا بدین طریق خانمها بتواند همه ساله در چنین روزی

سایر حقوق حقه خودرای را نیز به گوش مسئولین داخلی و جهانی برسانند!

چراکه نگارنده بر این باور است که تحقیقا این حق محقق شده

بدون پیگیری مستمر از سوی بانوان بزرگ کشور از یکسو

و رسیدن صدای به حقشان به گوش مسئولین داخلی و جهانی از سوی دیگر امکان پذیر نبود

سوم اینکه حضور بانوان در میان صدهزار نفر از جوانان وطن

نه تنها بدنبالش هیچ گناهی به همراه نداشت

تا به تبع آن گناه آسمان به زمین آید!

بلکه مردان و زنان حاضر در ورزشگاه در نهایت درایت و فهم

جز تشویق تیم محبوبشان حرکت و یا شعار غیر متعارفی نداده و نکردند

واین هم نشان از درایت و پختگی آقایان و خانمها حاضر در ورزشگاه را میرساند

که تعمق بیشتر مسئولین مربوطه را میطلبد

چهارم اینکه همین حضور نیم بند بانوان خود توانست

نوعی شادی و سرور و نشاط وصف ناپذیر

در بین همه اقشار جامعه عموما و بانوان خاصا بوجود آورد

که قبلا چنین اتفاق هرگز رخ نداده بود

که همه اقشار مردم اعم از آقایان و خانمها احساس سرور شادی و همبستگی خاصی کند

پنجم اینکه پیگیری مستمر خانمها و حمایت مردان آزاده موجب گردید

مسئولین داخلی و خارجی این خواسته به حق را جدی بگیرند

تا بدین سان تابوی عدم حضور خانمها در ورزشگاهها بعد از چند دهه شکسته شود

!..مع‌الوصف .

همانطور که در سطور فوقانی یاد آور شد

حق این است که مسئولین این روز را

به عنوان روز( حق گرفتنیست نه دادنی) نام نهاده

تا خانمها بتوانند هر ساله در چنین روزی

دیگر مطالبات حقه خود از مسئولین را پیگیری کنند

نتیجه این مختصر اینکه همه میتوانند شیوه رسیدن بانوان به حقوق حقه خود را

که ازطریق مبارزه مدنی پیگیری گردید الگو قرار دهند

و به حق خود برسند

حتی اگر تحقق آن چند دهه زمان ببرد

چراکه این شیوه با کمترین هزینه به مطالبات حق خود برسند

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏