به قوانین جهانی باید تن داد

 

 

حسن جمشیدی خراسانی

 

 

در نظام یا نظم اجتماعی به تفصیل بحث و بررسی کردیم که ما نظام اجتماعی یا نظام سیاسی نداریم بلکه آن چه داریم نظم اجتماعی است.

بسیاری از محققین از فقها و علما به نظامهای جهانی تن در داده اند. و طبق قواعد آن بازی می کنند. اما برخی گویا تافده جدا بافتنه اند، تن به حقوق بشر

نداده اند و حقوق بشر اسلامی آن هم از نوع شیعه دوازده امامی اش را می پذیرند. اگر حقوق بشر اسلامی شیعی ملاک باشد نه حقوق بشر رایج و جهانی‌،

دیگر حقوق بشر جهانی نخواهد بود. در این صورت ما در کجای این جهان قرار خواهیم گرفت. مسیحیان و یهودیان و بوداییان و زرتشتیان و مسلمانان

شافعی و حنبلی و مالکی و زیدیه و…

بفرمایید یک میلیون شیعه مقلد آقای مکارم شیرازی و چند صد هزار مقلد اقای صافی گلپایگانی و چند ده هزار نفر مقلد نوری همدانی که نمی توانند برای

میلیارد انسان تعیین تکلیف کنند. چون حقوق بشر هر یک از این ادیان و مذاهب هم متفات خواهد بود. الا این که مصلحت عامه یک اصل اساسی است. نمی

شود مصالح عامه را کنار گذاشت. البته اگر عقل و درایتی باشد. همان اهرمی که حضرت آیت الله سیستانی در عراق به کار می گیرد. همان درایت و تدبیری

که امام موسی صدر در لبنان به کار گرفت. قواعد جهانی از جهتی مثل قواعد یک مملکت است. ممکن است نسبت به قوانین راهنمایی بعضا ضرر کنند ولی در

مجموع به نفع مردم است. قوانین جهانی نیز این گونه است.

قوانین جهانی را خون خواران و خودکامگان تدوین نمی کنند. بلکه عقلا و متفکران تدوین می کنند‌ لذا منافع عامه لحاظ می شود. و رعایت آن عقلا لازم

است. چون مصالح عامه در آن لحاظ می شود.

این تفکر که عقلا در پی حاکمیت و یا مکیدن خون مردم هستند چندان معقول به نظر نمی رسد. قوانین و مقررات جهانی را همین عقلا و اصحاب خرد تدوین

کرده اند. و هدف آنها برای ایجاد نظام جهانی است.

بیشتر افراد ناارام و ماجراجو از نظر تاریخی در برابر جربانهای اکثریت ایستاده اند. اگر همه خیزشها و شورشها که در دنیای اسلام صورت کرفته را مورد

عنایت قرار بدهید و بررسی کنید در بیشتر موارد اقلیتی در برابر جریان اکثریت قرار گرفته اند.

طی سالهای اخیر تعداد کشورهای استقلال یافته خیلی زیاد شده اند. امریکا و یا دیگر کشورهای قوی از گینه و نیجریه و چهارتا کشور بدبخت سودی نمی

برند. این ها خونی ندارند که مکیده شوند. پولی ندارند که غارت شوند. نفتی ندارند که بچاپند.

این عربستان سعودی است که اقتصاد آمریکا را متحول می کند‌. ورود کالاهای آمریکا به کشورهای عربی است که اقتصاد امریکا را از این رو به آن رو می کند.

حتی خود کشورهای اروپایی نیز.

به نظر نمی رسد مقررات جهانی توسط عربده کشهایی چون ترامپ یا پوتین یا نتانیاهو و… طراحی و تدوین بشود. انسانهای متفکر و اندیشمندی

هستند که نظم و امنیت جهانی را طراحی می کنند. مثلا سازمان ملل یا یونسکو را یکی پیشنهاد می کند و متفکران و اندیشمندان راهکارهایی ارائه می دهند.

مقررات جهانی غیر از توافقهای منطقه ای یا بین چند کشور است. بلید یاد بگیریم به مققررات جهانی احترام بگذاریم تا بتوانیم به مقررات داخلی نیز تن

بدهیم.

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما