سوئیفت حجت را بر حاکمیت ایران تمام کرد

 

 

سهراب سهیلی

 

 

در حالی در داخل ایران شورای نگهبان وبرخی از اعضای مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی

هنوز نتوانسته اند با مشکلات به تعبیر آنها شرعی

که از تصویب FATFو CFT به وجود می آید کنار بیایند؛

شبکه جهانی سوئیفت دسترسی برخی از بانک های ایرانی ، به این شبکه را قطع می کند.

شاید باید لوایح مهم و سرنوشت ساز ، ماه ها پیش تر تصویب می شدند

تا اتحادیه اروپا مثل برجام از دسترسی بانک های ایران به سوئیفت حمایت کند؛

اما اکنون با تاخیر در تصویب ، مشکلات بانکی ایران بیشتر می شود

مشکلاتی که تاثیر مستقیم در وضعیت اقتصادی کشور دارند.

اگر بانک ها نتوانند به راحتی تراکنش های مالی خود را انجام دهند

تجارت با ایران نیز به سهولت انجام نخواهد گرفت.

اگر چه این تصمیم سوئیفت با تحریم های امریکا علیه ایران رابطه مستقیم دارد

اما عدم همکاری با غرب نیز مزید بر علت است.

بسیاری از شرکتهای تجاری غربی

درست به علت عدم اطمینان از وضعیت داخلی

ریسک آمدن به بازار ایران را نمی پذیرند.

اگر روز به روز وضعیت کشور بدتر و بدتر شد

باید باعث و بانیان داخلی آن پاسخ گو باشند.

 

 

نگام ، ناگفته هاس ایران ما