امریکا علیه ایران با تمام قوا!

 

 

سهراب سهیلی

 

 

در ۴۰ سال اخیر امریکا هیچ وقت به اندازه اکنون

با تمام قوای خود ، علیه ایران بر نخاسته بود.

اگرچه دموکراتها عموما در سیاست خارجی خود

آسان گیر تر از رقیب دیرینه خود جمهوری خواهان بوده اند

اما حتی دموکرات ها نیز ایران را تحریم کرده اند

اکنون اما جمهوری خواهان چنان عزم خود را علیه ایران جزم کرده اند

که از برجام که به امضای شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده ، خارج شدند

و پس از آن بیشترین نیروهای ضد ایرانی خود را در راس امور قرار دادند

امریکا حتی هیچ ترس و ابایی از رویارویی با اتحادیه اروپا

و شرکای سیاسی و اقتصادی خود ندارد

هر کشوری که با ایران شراکت کند

باید منتظر برخورد امریکا باشد.

برایان هوک نماینده ویژه امریکا در امور ایران گفته است

که اتحادیه اروپا از جریمه های امریکا برای نقض تحریم ایران می ترسد

این سخنان نشان می دهد که امریکا حتی حاضر است

اتحادیه اروپا را نیز تحت فشار قرار دهد

تا تحریم ها بیشترین صدمه را به ایران بزند

امیدواریم که سران حکومت به این عقلانیت برسند

که ادامه این روند ممکن است که منجر به جنگ شود

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما