عراق می خواهد روابط با ایران و عربستان را همزمان از دست ندهد

 

 

سهراب سهیلی

 

رئیس جمهور کرد عراق، برهم صالح

پس از دیدار با مقامات ایران، من جمله رهبری ،

وارد عربستان سعودی شد.

این دید و بازدید فارغ از جشن پیروزی در انتخابات، غایتی مهمتر دارد.

و آن فکر جستجوی منافع ملی است.

عراقی هاپس از سفر به ایران و رایزنی با مقامات یکی از قدرتهای منطقه

به عربستان، رقیب ایدئولوژیک و جدی و قدرتمند ایران سفر کردند.

این انتخاب رئیس جمهور عراق به خوبی نشان می دهد

که آنها نمی خواهند به درگیری سیاسی و مذهبی بین ایران و عربستان وارد شوند.

از یک طرف ایران و عراق روابط تجاری گسترده دارند.

اکثریت جمعیت عراق شیعه است

و این دو کشور هم از لحاظ اقتصادی و هم مذهبی

اشتراکات فراونی دارند.

از طرف دیگر، عربستان نیز با عراق دوستی دیرینه دارد.

زبان عربی اولین وجه مشترک این دو کشور است.

روابط دیپلماتیک و سیاسی این دو کشور نیز قابل توجه است.

عربستان بر روی نیروهای سیاسی تاثیرگذار در عراق سرمایه گذاری می کند

ایران اما نیروهای شیعی و نظامی چون حشدالشعبی را وجه نظر خود قرار می دهد.

عراق نمی خواهد هیچ یک از دو رقیب که به خون هم تشنه اند را از دست دهد

و توازن قوای بین المللی را می خواهد در اولویت قرار دهد.

درست مثل کاری که پاکستان انجام می دهد.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما