شریعت‌زدگی،تنور نفاق و ریا را گرم می‌کند

 

 مصطفی ملکیان

 

شریعت‌زدگان چه بدانند و چه ندانند

مبلغان ریا و نفاق‌اند.

چون وقتی اساس بر این شد

که فقط در اعمال ظاهری چشم بدوزیم

به این‌که ولاالضالین چگونه تلفظ شد و…

انسان‌هایی می‌پروریم که فقط ظاهربین هستن

د و وقتی جامعه، جامعه‌ای شد

که من و تو وقتی با هم در حال ارتباطیم

فقط به اعمال ظاهری یکدیگر نگاه کنیم

آن‌گاه مستند نفاق و ریا می‌شویم.

نفاق و ریا یک وجه اشتراک دارند.

نفاق عین این است که ظاهر انسان انطباق بر باطن انسان نداشته باشد،

انسان باید صادق باشد.

ظاهر انسان باید بر باطنش انطباق داشته باشد.

اگر در قلب من چیزی است

که در زبان و قلم من غیر آن ظاهر می‌شود،

من منافق هستم،

من اهل ریا هستم.

عمل‌زدگی که نتیجه‌ی فقه‌زدگی و شریعت‌زدگی است

این کار را انجام می‌دهد

و نفاق و ریا اولین مانع معنویت انسان است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما