شعر سیاسی ؛ صبحانه ی کاری / خیزند سحر خیل مقامات اداری

 

 

صبحانه ی کاری

خیزند سحر، خیل مقامات اداری
از خواب خوش صبح، پی خدمت و یاری

باشد صحت روح، چو در پیکر سالم
در مزرعه، از اسب بگیرند سواری

استخر و جکوزی و سونا نیز مهیاست
با نرمش و ماساژ، پی رفع خماری

پس گرد هم آیند به یک جای مصفا
در قلب فلان برج و فلان باغ و صحاری

هم کله و هم پاچه خورند از سر اخلاص
هم آش و هلیم، البته با شکرگزاری

پس معده ی خود را به پنیر وعسل و شیر
سازند به یکباره ز هر زائده، عاری

گشتند چو از اطعمه و اشربه شان، سیر
گیرند سراغ ستم و فقر و نداری

آسیب شناسی بکنند از سر تدبیر
مشروح و به تفصیل، ولی سخت شعاری

کوتاه سخن، خسته نباشند مدیران
از زحمت برپایی صبحانه ی کاری!

✍🏻افشین علا

🗓آبان ۹۷

📍بوشهر