تشکیلات الیگارشی کژ ترین بیراهه بعد از انقلاب

 

 

ایراندخت فرخ پور

 

کژ ترین بیراهه بعد از انقلاب در ایران تشکیلات الیگارشی بود

وبه رغم شعار انقلابیون از همان ابتدا ریشه دوانید

و چنان ساختاری بوجود آورد که قابل مقایسه با هزار فامیل قاجار وپهلوی هم نیست

اقلیت حاکم جامعه ای طبقاتی را بوجود آورده

و هدفش تغییر نظام طبقاتی و نشستن بر بالاترین رکن طبقات اجتماعی است

مرز وحد فصل طبقه حاکم صرفا با همان تعبیر رایج خودی و غیر خودی شکل گرفته

و گرچه در ابتدای راه به ظاهر شریعت گرایی معیار ورود به این طبقه بود

بتدریج مانند تمامی نظام های الیگارشی محور پیوستگی صرفا خویشاوندی و فامیلی شد

این سیستم کهنه وپوسیده در همه دنیا شناخته شده است

و موجب فرو پاشی ونابودی بسیاری از جوامع شده است ؛

و ما اگر به ایران علاقمند یم

و دلسوز ونگران آینده جوانان هستیم

به هرنحو ممکن و در هر موقعیت ومقامی نباید با این پدیده شوم کنار بیاییم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما